Klientų asmens duomenų tvarkymo principai

Klientų asmens duomenų tvarkymo principai

Klientų asmens duomenų tvarkymo principai
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Birštono Elektra“, MB. Kontaktinė informacija asmens
duomenų tvarkymo klausimais: el. paštas info@birstonoelektra.lt.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
„Birštono Elektra“ paslaugų teikimas:
„Birštono Elektra“ paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:
Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:
Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:
Socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas ir reprezentacija:
Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas ir „Birštono Elektra“ teisių įgyvendinimas
vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:
Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises: teisė susipažinti su duomenimis; teisė
reikalauti ištaisyti duomenis; teisė reikalauti ištrinti duomenis; teisė apriboti asmens
duomenų tvarkymą; teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisė atšaukti
sutikimą; teisė į duomenų perkeliamumą; teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai.
Informuojame, kad žemiau nurodytais atvejais, Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, gali būti
priimami automatizuoti sprendimai:
klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija,
kuri buvo perduota „Birštono Elektra“ apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis
paslaugomis. Siekiant patenkinti „Birštono Elektra“ rinkodaros poreikius, Jūsų asmens
duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai
pranešimai siunčiami klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į
sąskaitų apmokėjimo įpročius;
automatinis klientų duomenų, susijusių su klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais,
profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo
operacijas.
Šis dokumentas (toliau – Politika) buvo parengtas siekiant informuoti šioje Politikoje
nurodytus fizinius asmenis apie tai, kaip MB „Birštono Elektra“ savo veikloje tvarko jų asmens
duomenis, įmonės kodas 305602476, registruotosios buveinės adresas: Birutės g. 7,
Birštonas, Lietuva (toliau – „Birštono Elektra“ ).
„Birštono Elektra“yra energijos tiekėjas, teikiantis elektros tiekimo paslaugas.
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu),
kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
1. Politikos taikymo sritis
Šioje Politikoje išdėstytos asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir principai, taikomi visiems
„Birštono Elektra“:
esamiems klientams – fiziniams asmenims, kurie naudojasi „Birštono Elektra“ Paslaugomis;
potencialiems klientams – santykių su „Birštono Elektra“ dar nesukūrusiems fiziniams
asmenims, kurie domisi Elek„Birštono Elektra“ teikiamų Paslaugų sąlygomis ir (arba) kaina;
klientų, kurie yra juridiniai asmenys, atstovams ir kontaktiniams asmenims;
buvusiems klientams, įskaitant tuos, kurių sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, arba
tuos, kurie sutiko gauti komercinius pranešimus po sutarties nutraukimo;
klientų atstovams, įskaitant jų kontaktinius asmenis ir teisinius atstovus;
(toliau – Klientai arba Jūs).
Šioje Politikoje pateikta informacija apie tai, kaip, naudodama tam savo vidinius išteklius,
įskaitant informacines sistemas (toliau – Sistemos), interneto svetainę www.birstonoelektra.lt
ir teikdama savo Paslaugas, „Birštono Elektra“ tvarko Jūsų asmens duomenis.
Siekdama informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, „Birštono Elektra“teikia Jums
toliau pateiktą informaciją vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Asmens duomenų apsaugos
įstatymu (toliau – Įstatymas).
2. Duomenų valdytojas
Remiantis šia Politika, Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Birštono Elektra“ Kontaktinė
informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais:
el. paštas info@birstonoelektra.lt
Pažymime, kad kai kuriais atvejais Jūsų duomenys gali būti tvarkomi dviejų kartu veikiančių
duomenų valdytojų:
3. Asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai
„Birštono Elektra“ tvarko Jūsų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), įskaitant bet
neapsiribojant, toliau nurodytais tikslais.
a. „Birštono Elektra“ Paslaugų teikimas:
elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip
pat Paslaugų teikimas, kurių metu, be kita ko, vykdomas, pavyzdžiui:
Klientų tapatybės nustatymas;
įvairių kategorijų Klientų aptarnavimas (įskaitant socialiai pažeidžiamus vartotojus);
atsiskaitymų ir mokėjimų vykdymas, taip pat skolų valdymas;
finansinė apskaita, skolų valdymas ir finansinių interesų apsauga;
Klientų registravimas ir jų tapatybės nustatymas Tinklalapyje;
Tinklalapio veikimo priežiūra.
b. „Birštono Elektra“ Paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:
paraiškų, prašymų, reikalavimų ir pasiūlymų svarstymas;
rekomendacijų Klientams teikimas;
statistinė ir verslo analizė (įskaitant verslo planavimą ir ataskaitų teikimą);
apskaitos tvarkymas, įskaitant informacijos archyvavimą.
c. Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:
„Birštono Elektra“ Sistemų audito sekų užtikrinimas;
IT saugumo incidentų (pavyzdžiui, įvykus nesankcionuotai prieigai iš išorės prie „Birštono
Elektra“ interneto svetainės), taip pat bet kokio pobūdžio kenkėjiškos veiklos „Birštono
Elektra“ interneto svetainės ar programų atžvilgiu (pavyzdžiui, paskirstytų atsisakymo
aptarnauti (angl. DDoS) atakų) prevencija ir tyrimas;
Asmens duomenų tvarkymo pažeidimų (pavyzdžiui, nesankcionuotų patekimų į „Birštono
Elektra“ patalpas) prevencija ir tyrimas;
informacijos valdžios institucijoms ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, policijai ar archyvams,
teikimas.
Politikos taikymo sritis
d. Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:
„Birštono Elektra“ Paslaugų reklama (rinkodara), įskaitant, pavyzdžiui:
tiesioginę į Klientą orientuotą reklamą;
rinkodaros statistinių duomenų rinkimą;
Kliento įpročių naudojant Paslaugas analizavimą;
lojalumo programos įgyvendinimo užtikrinimas;
Klientų apklausos ir nuomonių apie „Birštono Elektra“ Paslaugas ir produktus rinkimai;
pranešimų ir informacijos Klientams apie „Birštono Elektra“ naujienas, veiklą ir kitus
aktualius įvykius teikimas;
bendras duomenų valdytojo veiklos vystymas ir tvarių bei pasitikėjimu grįstų santykių su
Klientais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis kūrimas, pavyzdžiui, bendrų ar asmeninių
pasveikinimų siuntimas;
loterijų, konkursų ir prizų traukimų organizavimas ir įgyvendinimas;
e. Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas ir „Birštono Elektra“ teisių
įgyvendinimas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:
informacijos nacionalinėms ir vietos kontrolės bei ikiteisminio tyrimo valdžios institucijoms,
taip pat kitoms nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms, veikiančioms savo
kompetencijos ribose, pavyzdžiui, policijai, teikimas;
iš skirstymo sistemos operatoriaus (ESO) gautos informacijos tvarkymas.
4. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
„Birštono Elektra“ tvarko Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais pagrindais:
Tarp Jūsų ir „Birštono Elektra“ sudarytos (ar būsimos) sutarties vykdymas. Šiuo atveju
„Birštono Elektra“ tvarko Jūsų Asmens duomenis tuomet, jei jie būtini „Birštono Elektra“
sutarčiai vykdyti, arba tam, kad Jūsų prašymu „Birštono Elektra“ galėtų imtis tam tikrų
veiksmų iki sutarties sudarymo. Ši nuostata taikoma elektros pirkimo–pardavimo sutartims
Jei nepateiksite Asmens duomenų, kurių reikia norint vykdyti „Birštono Elektra“ sutartį,
„Birštono Elektra“ negalės jos vykdyti. „Birštono Elektra“ neprisiima atsakomybės už
įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymą, jei sutarties neįmanoma vykdyti dėl Asmens
duomenų nepateikimo.
Tvarkyti Jūsų Asmens duomenis būtina siekiant laikytis įstatymuose ir kituose teisės aktuose
numatytų teisinių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais „Birštono Elektra“ privalo
teikti Jūsų informaciją valdžios institucijoms, kad įvykdytų apskaitos dokumentų valdymo
įsipareigojimus ir galėtų archyvuoti dokumentus.
Tvarkyti Asmens duomenis reikia siekiant „Birštono Elektra“ arba trečiosios šalies teisėtų
interesų. „Birštono Elektra“ turi šiuos teisėtus interesus:
Užtikrinti savo komercinės veiklos plėtrą;
teikti elektros energijos tiekimo paslaugas, plėtoti ir vystyti savo Paslaugas ir užtikrinti jų
tobulinimą;
užtikrinti gerų santykių su Klientais palaikymą ir didesnį Klientų pasitenkinimą;
užtikrinti Paslaugų teikimą ir (arba) ryšių palaikymą su galutiniais Paslaugų ir (arba)
pranešimų gavėjais;
užkirsti kelią potencialiai finansinei ir organizacinei rizikai (pavyzdžiui, saugoti informaciją
apie Klientų atsiskaitymus ir valdyti skolas);
užkirsti kelią teisinei rizikai (pavyzdžiui, tam tikrą laiką saugoti Jūsų Asmens duomenis
potencialaus ginčo iškilimo atveju, kad būtų galima išspręsti ginčą);
užkirsti kelią saugumo rizikai;
užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir užtikrinti tinkamą sutarčių vykdymą;
saugoti savo finansinius interesus (įskaitant mokėjimų ir skolų valdymą);
išlaikyti ir pritraukti Klientus;
užtikrinti Tinklalapio, kurti ir diegti jų patobulinimus, taip pat užtikrinti, kad Klientai jais
naudotųsi;
vykdyti rinkodaros veiklą, įskaitant Paslaugų reklamavimą ir jų platinimo skatinimą;
prižiūrėti ir vystyti elektros energijos gamybos infrastruktūrą;
vykdyti verslo vadybą, analizę ir planavimą;
saugoti savo teises naudojantis įgaliotų ir kompetentingų valdžios institucijų paslaugomis.
„Birštono Elektra“ gavo Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo (įskaitant sutikimą,
pateiktą raštu, elektroniniu būdu Tinklalapyje, taip pat telefonu, Klientui nurodžius savo
tapatybę).
5. Asmens duomenų gavėjai ir šaltiniai
Jei tai nedraudžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, „Birštono Elektra“ gali
perduoti Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams:
asmenims, susijusiems su „Birštono Elektra“ Paslaugų teikimu ir verslo plėtra, įskaitant, bet
neapsiribojant:
bankus ir kitus mokėjimo ir finansinių paslaugų teikėjus, taip pat paslaugų teikėjus,
užtikrinančius apsikeitimą informacija tarp „Birštono Elektra“ ir finansinių paslaugų teikėjų;
draudimo paslaugų teikėjus;
teisinių paslaugų teikėjus;
skolų išieškojimo paslaugų teikėjus ir kreditingumo informacijos teikimo įmones;
apsaugos ir saugumo paslaugų teikėjus;
Jūsų įgaliotiems atstovams, su kuriais „Birštono Elektra“ bendrauja siekdama užtikrinti
Paslaugų teikimą arba apsaugoti savo interesus, taip pat kitais šioje Politikoje nurodytais
tikslais;
teisėsaugos institucijoms, kitoms valdžios institucijoms ir visuomenines paslaugas
teikiantiems ir panašiems asmenims, pavyzdžiui, teismams, policijai, prokuratūrai, Valstybinei
mokesčių inspekcijai ir notarams;
Be to, „Birštono Elektra“ gali gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui:
nacionalinių ir vietos valdžios institucijų/įstaigų (pavyzdžiui, ESO, );
kreditingumo informacijos teikimo įmonių ir kitų asmenų, kurie turi teisę saugoti informaciją
apie asmenų mokumą, kad galėtume patikrinti Kliento gebėjimą sumokėti už „Birštono
Elektra“ Paslaugas;
partnerių, su kuriais bendradarbiaujame ir kurie padeda „Birštono Elektra“ priiminėti iš Jūsų
mokėjimus.
Taip pat kai kuriais atvejais „Birštono Elektra“ keičiasi Jūsų Asmens duomenimis su ESO toliau
nurodytais tikslais, kuriais numatyta veikla vykdoma vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės
aktais:
elektros energijos tiekimas;
Klientų aptarnavimo paslaugų teikimas;
atsiskaitymų, mokėjimų ir finansų apskaita;
Klientų reikalavimų ir nuomonių apklausų rezultatų analizė;
„Birštono Elektra“ ir ESO interesų apsauga.
6. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis
Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
nuostatomis ir tokia apimtimi, kiek pagrįstai būtina konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui
pasiekti.
„Birštono Elektra“ saugos Jūsų Asmens duomenis:
Duomenų valdytojas saugo Klientų asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui
pasiekti, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo sutarties tarp Šalių nutraukimo dienos.
Pasiekus nustatytą terminą, Kliento (-ų) asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai
galiojantys teisės aktai įpareigoja Paslaugų teikėją saugoti asmens duomenis teisės aktuose
nustatytą terminą. Pasibaigus terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų nebūtų galima
atkurti.
Paslaugų teikėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Kliento (-
ų) pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto
Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės,
sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimams.
7. Jūsų teisės tvarkant Asmens duomenis
Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises.
Teisė susipažinti su duomenimis. Tai reiškia, kad turite teisę:
gauti iš „Birštono Elektra“ patvirtinimą, ar su Jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi;
jei „Birštono Elektra“ tvarko Jūsų Asmens duomenis, turite teisę susipažinti su atitinkamais
Asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų
kategorijas, Asmens duomenų gavėjų kategorijas, laikotarpį, kurį Asmens duomenys bus
saugomi, Jūsų duomenų apsaugos teises, Asmens duomenų gavimo šaltinį ir automatizuotą
sprendimų priėmimą (jei toks vykdomas). Su šia informacija galite susipažinti šioje Politikoje.
Jei norėtumėte gauti papildomos informacijos apie savo Asmens duomenis, susisiekite su
„Birštono Elektra“ pasinaudoję jos kontaktine informacija.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Esant netikslumams turite teisę paprašyti, kad „Birštono
Elektra“ ištaisytų netikslius Asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Turite teisę paprašyti „Birštono Elektra“ ištrinti Jūsų
Asmens duomenis, jei:
Asmens duomenys nebėra reikalingi siekiant šios Politikos 4 skirsnyje nurodytų tikslų, kuriais
jie buvo tvarkomi;
Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
Asmens duomenys turi būti ištrinti vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.
Prašome atkreipti dėmesį, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis netaikoma atvejais, kai
„Birštono Elektra“ turi pareigą tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus arba tvarkyti
duomenis būtina archyvavimo, viešųjų interesų įgyvendinimo ar statistiniais tikslais, taip pat
siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Turite teisę paprašyti „Birštono Elektra“ apriboti
Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei:
Jūs užginčijote Asmens duomenų tikslumą arba jų tvarkymo teisėtumą (apribojimas taikomas
užginčijimo proceso vykdymo metu);
Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nesutinkate, kad Asmens duomenys būtų
ištrinti;
„Birštono Elektra“ nebereikia Asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums
siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Teisė nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi. Bet kuriuo metu, kai Jūsų Asmens
duomenys tvarkomi remiantis 4 skirsnyje nurodytais teisėtais interesais ir/arba sutikimu,
turite teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, ir nesutikti su 9 skirsnyje aprašytu profiliavimu ir
automatizuotu sprendimų priėmimu. „Birštono Elektra“ turi teisę ir toliau tvarkyti Jūsų
Asmens duomenis nepaisydama gauto pranešimo, kad nesutinkate, jog jie būtų tvarkomi, jei
įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų
interesus, teises ir laisves, arba siekdama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys
būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų
tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys nebebus tvarkomi.
Duomenų subjektas prieš sudarydamas sutartį su Duomenų valdytoju laisva valia, raštu
išreiškia savo sutikimą/nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros
tikslais. Duomenų valdytojas įsipareigoja pateikti sutikimo/nesutikimo formą Duomenų
subjektui kartu su bendrosios elektros pardavimo sutarties sąlygomis.
Tais atvejais, kai „Birštono Elektra“ naudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros
tikslais, turite teisę bet kuriuo metu t.y. tiek sutarties sudarymo metu, tiek sutarties galiojimo
laikotarpiu, nenurodydami jokių priežasčių nesutikti arba atsisakyti savo išreikšto sutikimo,
kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas
turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją raštu, elektroniniu paštu arba asmeninėje vartotojo
paskyroje užpildant Duomenų valdytojo pateiktą sutikimo/nesutikimo formą.
Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo Asmens duomenis, kuriuos pateikėte
„Birštono Elektra“ , susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir
turite teisę paprašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (paslaugų teikėjui),
jei šie Asmens duomenys tvarkomi automatinėmis priemonėmis arba sutikimo pagrindu (kaip
apibrėžta šios Politikos 4 skirsnyje).
8.Teisė pateikti skundą.
Duomenų subjektas, manantis, kad Duomenų valdytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus,
susijusius su duomenų tvarkymu, turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją ir pareikšti
pretenziją raštu, elektroniniu paštu klausk@birstonoelektra.lt.
Asmuo skundą dėl duomenų valdytojo MB „Birštono elektra“ veiksmų (neveikimo), kuriais
pažeidžiamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos,
turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius,
tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. p. ada@ada.lt, https://vdai.lrv.lt).
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite pasinaudoti šios Politikos 2 ar 3 skirsnyje
pateikta „Birštono Elektra“ kontaktine informacija, nebent šiame skirsnyje būtų nurodyta
kitaip.
9. Automatizuotas sprendimų priėmimas tvarkant Asmens duomenis
Žemiau nurodytais atvejais, Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu, gali būti priimami automatizuoti
sprendimai:
Klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija,
kuri buvo perduota „Birštono Elektra“ apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis
Paslaugomis. Siekiant patenkinti „Birštono Elektra“ rinkodaros poreikius, Jūsų Asmens
duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai
pranešimai siunčiami Klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į
sąskaitų apmokėjimo įpročius;
automatinis Klientų duomenų, susijusių su Klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais,
profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo
operacijas. Kliento mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiai (įskaitant neigiamą mokėjimų istoriją)
gali padaryti poveikį pranešimų turiniui ir Jums teikiamų Paslaugų asortimentui;
mokėjimų už „Birštono Elektra“ Paslaugas istorija gali padaryti poveikį Jūsų teisei vykdyti
mokėjimus dalimis. Jei Jūsų atsiskaitymų istorija teigiama, galėsite mokėti už Paslaugas
dalimis.
10. Asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus
Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą naudojant slapukus pateikta Tinklalapyje.
11. Politika
“Birštono Elektra” turi teisę pildyti šią Politiką ir pateikti galiojančią jos versiją šioje Politikoje
nurodytoje „Birštono Elektra“ interneto svetainėje. „Birštono Elektra“ informuos Jus apie
esminius šios Politikos pakeitimus.

Paskutinė Politikos peržiūros data: 2022 rugpjūčio 29 d