Klientų asmens duomenų tvarkymo principai

Klientų asmens duomenų tvarkymo principai

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Birštono Elektra“, MB. Kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais: el. paštas info@birstonoelektra.lt.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

„Birštono Elektra“ paslaugų teikimas:
„Birštono Elektra“ paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:
Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:
Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:
Socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas ir reprezentacija:
Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas ir „Birštono Elektra“ teisių įgyvendinimas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:

Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises: teisė susipažinti su duomenimis; teisė reikalauti ištaisyti duomenis; teisė reikalauti ištrinti duomenis; teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisė atšaukti sutikimą; teisė į duomenų perkeliamumą; teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Informuojame, kad žemiau nurodytais atvejais, Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, gali būti priimami automatizuoti sprendimai:

klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija, kuri buvo perduota „Birštono Elektra“ apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis paslaugomis. Siekiant patenkinti „Birštono Elektra“ rinkodaros poreikius, Jūsų asmens duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai pranešimai siunčiami klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į sąskaitų apmokėjimo įpročius;
automatinis klientų duomenų, susijusių su klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais, profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo operacijas.

Šis dokumentas (toliau – Politika) buvo parengtas siekiant informuoti šioje Politikoje nurodytus fizinius asmenis apie tai, kaip MB „Birštono Elektra“ savo veikloje tvarko jų asmens duomenis, įmonės kodas 305602476, registruotosios buveinės adresas: Birutės g. 7, Birštonas, Lietuva (toliau – „Birštono Elektra“ ).

„Birštono Elektra“yra energijos tiekėjas, teikiantis elektros tiekimo paslaugas.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

1. Politikos taikymo sritis

Šioje Politikoje išdėstytos asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir principai, taikomi visiems „Birštono Elektra“:

esamiems klientams – fiziniams asmenims, kurie naudojasi „Birštono Elektra“ Paslaugomis;
potencialiems klientams – santykių su „Birštono Elektra“ dar nesukūrusiems fiziniams asmenims, kurie domisi Elek„Birštono Elektra“ teikiamų Paslaugų sąlygomis ir (arba) kaina;
klientų, kurie yra juridiniai asmenys, atstovams ir kontaktiniams asmenims;
buvusiems klientams, įskaitant tuos, kurių sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, arba tuos, kurie sutiko gauti komercinius pranešimus po sutarties nutraukimo;
klientų atstovams, įskaitant jų kontaktinius asmenis ir teisinius atstovus;
(toliau – Klientai arba Jūs).

Šioje Politikoje pateikta informacija apie tai, kaip, naudodama tam savo vidinius išteklius, įskaitant informacines sistemas (toliau – Sistemos), interneto svetainę www.birstonoelektra.lt ir teikdama savo Paslaugas, „Birštono Elektra“ tvarko Jūsų asmens duomenis.

Siekdama informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, „Birštono Elektra“teikia Jums toliau pateiktą informaciją vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Asmens duomenų apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas).

2. Duomenų valdytojas

Remiantis šia Politika, Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Birštono Elektra“ Kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais:

el. paštas info@birstonoelektra.lt

Pažymime, kad kai kuriais atvejais Jūsų duomenys gali būti tvarkomi dviejų kartu veikiančių duomenų valdytojų:
3. Asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

„Birštono Elektra“ tvarko Jūsų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), įskaitant bet neapsiribojant, toliau nurodytais tikslais.

a. „Birštono Elektra“ Paslaugų teikimas:

elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip pat Paslaugų teikimas, kurių metu, be kita ko, vykdomas, pavyzdžiui:

Klientų tapatybės nustatymas;
įvairių kategorijų Klientų aptarnavimas (įskaitant socialiai pažeidžiamus vartotojus);
atsiskaitymų ir mokėjimų vykdymas, taip pat skolų valdymas;
finansinė apskaita, skolų valdymas ir finansinių interesų apsauga;

Klientų registravimas ir jų tapatybės nustatymas Tinklalapyje;

Tinklalapio veikimo priežiūra.

b. „Birštono Elektra“ Paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:

paraiškų, prašymų, reikalavimų ir pasiūlymų svarstymas;
rekomendacijų Klientams teikimas;
statistinė ir verslo analizė (įskaitant verslo planavimą ir ataskaitų teikimą);
apskaitos tvarkymas, įskaitant informacijos archyvavimą.

c. Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:

„Birštono Elektra“ Sistemų audito sekų užtikrinimas;
IT saugumo incidentų (pavyzdžiui, įvykus nesankcionuotai prieigai iš išorės prie „Birštono Elektra“ interneto svetainės), taip pat bet kokio pobūdžio kenkėjiškos veiklos „Birštono Elektra“ interneto svetainės ar programų atžvilgiu (pavyzdžiui, paskirstytų atsisakymo aptarnauti (angl. DDoS) atakų) prevencija ir tyrimas;
Asmens duomenų tvarkymo pažeidimų (pavyzdžiui, nesankcionuotų patekimų į „Birštono Elektra“ patalpas) prevencija ir tyrimas;
informacijos valdžios institucijoms ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, policijai ar archyvams, teikimas.
Politikos taikymo sritis

d. Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:

„Birštono Elektra“ Paslaugų reklama (rinkodara), įskaitant, pavyzdžiui:
tiesioginę į Klientą orientuotą reklamą;

rinkodaros statistinių duomenų rinkimą;

Kliento įpročių naudojant Paslaugas analizavimą;

lojalumo programos įgyvendinimo užtikrinimas;
Klientų apklausos ir nuomonių apie „Birštono Elektra“ Paslaugas ir produktus rinkimai;
pranešimų ir informacijos Klientams apie „Birštono Elektra“ naujienas, veiklą ir kitus aktualius įvykius teikimas;
bendras duomenų valdytojo veiklos vystymas ir tvarių bei pasitikėjimu grįstų santykių su Klientais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis kūrimas, pavyzdžiui, bendrų ar asmeninių pasveikinimų siuntimas;
loterijų, konkursų ir prizų traukimų organizavimas ir įgyvendinimas;

e. Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas ir „Birštono Elektra“ teisių įgyvendinimas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:

informacijos nacionalinėms ir vietos kontrolės bei ikiteisminio tyrimo valdžios institucijoms, taip pat kitoms nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms, veikiančioms savo kompetencijos ribose, pavyzdžiui, policijai, teikimas;
iš skirstymo sistemos operatoriaus (ESO) gautos informacijos tvarkymas.

4. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

„Birštono Elektra“ tvarko Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais pagrindais:

Tarp Jūsų ir „Birštono Elektra“ sudarytos (ar būsimos) sutarties vykdymas. Šiuo atveju „Birštono Elektra“ tvarko Jūsų Asmens duomenis tuomet, jei jie būtini „Birštono Elektra“ sutarčiai vykdyti, arba tam, kad Jūsų prašymu „Birštono Elektra“ galėtų imtis tam tikrų veiksmų iki sutarties sudarymo. Ši nuostata taikoma elektros pirkimo–pardavimo sutartims Jei nepateiksite Asmens duomenų, kurių reikia norint vykdyti „Birštono Elektra“ sutartį, „Birštono Elektra“ negalės jos vykdyti. „Birštono Elektra“ neprisiima atsakomybės už įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymą, jei sutarties neįmanoma vykdyti dėl Asmens duomenų nepateikimo.
Tvarkyti Jūsų Asmens duomenis būtina siekiant laikytis įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisinių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais „Birštono Elektra“ privalo teikti Jūsų informaciją valdžios institucijoms, kad įvykdytų apskaitos dokumentų valdymo įsipareigojimus ir galėtų archyvuoti dokumentus.
Tvarkyti Asmens duomenis reikia siekiant „Birštono Elektra“ arba trečiosios šalies teisėtų interesų. „Birštono Elektra“ turi šiuos teisėtus interesus:

Užtikrinti savo komercinės veiklos plėtrą;

teikti elektros energijos tiekimo paslaugas, plėtoti ir vystyti savo Paslaugas ir užtikrinti jų tobulinimą;

užtikrinti gerų santykių su Klientais palaikymą ir didesnį Klientų pasitenkinimą;

užtikrinti Paslaugų teikimą ir (arba) ryšių palaikymą su galutiniais Paslaugų ir (arba) pranešimų gavėjais;

užkirsti kelią potencialiai finansinei ir organizacinei rizikai (pavyzdžiui, saugoti informaciją apie Klientų atsiskaitymus ir valdyti skolas);

užkirsti kelią teisinei rizikai (pavyzdžiui, tam tikrą laiką saugoti Jūsų Asmens duomenis potencialaus ginčo iškilimo atveju, kad būtų galima išspręsti ginčą);

užkirsti kelią saugumo rizikai;

užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir užtikrinti tinkamą sutarčių vykdymą;

saugoti savo finansinius interesus (įskaitant mokėjimų ir skolų valdymą);

išlaikyti ir pritraukti Klientus;

užtikrinti Tinklalapio, kurti ir diegti jų patobulinimus, taip pat užtikrinti, kad Klientai jais naudotųsi;

vykdyti rinkodaros veiklą, įskaitant Paslaugų reklamavimą ir jų platinimo skatinimą;

prižiūrėti ir vystyti elektros energijos gamybos infrastruktūrą;

vykdyti verslo vadybą, analizę ir planavimą;

saugoti savo teises naudojantis įgaliotų ir kompetentingų valdžios institucijų paslaugomis.

„Birštono Elektra“ gavo Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo (įskaitant sutikimą, pateiktą raštu, elektroniniu būdu Tinklalapyje, taip pat telefonu, Klientui nurodžius savo tapatybę).
5. Asmens duomenų gavėjai ir šaltiniai

Jei tai nedraudžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, „Birštono Elektra“ gali perduoti Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams:

asmenims, susijusiems su „Birštono Elektra“ Paslaugų teikimu ir verslo plėtra, įskaitant, bet neapsiribojant:

bankus ir kitus mokėjimo ir finansinių paslaugų teikėjus, taip pat paslaugų teikėjus, užtikrinančius apsikeitimą informacija tarp „Birštono Elektra“ ir finansinių paslaugų teikėjų;

draudimo paslaugų teikėjus;

teisinių paslaugų teikėjus;

skolų išieškojimo paslaugų teikėjus ir kreditingumo informacijos teikimo įmones;

apsaugos ir saugumo paslaugų teikėjus;

Jūsų įgaliotiems atstovams, su kuriais „Birštono Elektra“ bendrauja siekdama užtikrinti Paslaugų teikimą arba apsaugoti savo interesus, taip pat kitais šioje Politikoje nurodytais tikslais;
teisėsaugos institucijoms, kitoms valdžios institucijoms ir visuomenines paslaugas teikiantiems ir panašiems asmenims, pavyzdžiui, teismams, policijai, prokuratūrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir notarams;

Be to, „Birštono Elektra“ gali gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui:

nacionalinių ir vietos valdžios institucijų/įstaigų (pavyzdžiui, ESO, );
kreditingumo informacijos teikimo įmonių ir kitų asmenų, kurie turi teisę saugoti informaciją apie asmenų mokumą, kad galėtume patikrinti Kliento gebėjimą sumokėti už „Birštono Elektra“ Paslaugas;
partnerių, su kuriais bendradarbiaujame ir kurie padeda „Birštono Elektra“ priiminėti iš Jūsų mokėjimus.
Taip pat kai kuriais atvejais „Birštono Elektra“ keičiasi Jūsų Asmens duomenimis su ESO toliau nurodytais tikslais, kuriais numatyta veikla vykdoma vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:

elektros energijos tiekimas;
Klientų aptarnavimo paslaugų teikimas;
atsiskaitymų, mokėjimų ir finansų apskaita;
Klientų reikalavimų ir nuomonių apklausų rezultatų analizė;
„Birštono Elektra“ ir ESO interesų apsauga.

6. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir tokia apimtimi, kiek pagrįstai būtina konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

„Birštono Elektra“ saugos Jūsų Asmens duomenis:

tiek, kiek būtina arba leidžiama pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (pavyzdžiui, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis saugoma 10 metų po jos nutraukimo) ir
tiek, kiek galios tarp Jūsų ir „Birštono Elektra“ pasirašyta sutartis (jei šie Asmens duomenys susiję tik su šia konkrečia sutartimi) (pavyzdžiui, informacija apie kontaktinį asmenį arba asmens tapatybės nustatymo informacija Portalui naudoti), ir

7. Jūsų teisės tvarkant Asmens duomenis

Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises.

Teisė susipažinti su duomenimis. Tai reiškia, kad turite teisę:
gauti iš „Birštono Elektra“ patvirtinimą, ar su Jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi;

jei „Birštono Elektra“ tvarko Jūsų Asmens duomenis, turite teisę susipažinti su atitinkamais Asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų kategorijas, Asmens duomenų gavėjų kategorijas, laikotarpį, kurį Asmens duomenys bus saugomi, Jūsų duomenų apsaugos teises, Asmens duomenų gavimo šaltinį ir automatizuotą sprendimų priėmimą (jei toks vykdomas). Su šia informacija galite susipažinti šioje Politikoje. Jei norėtumėte gauti papildomos informacijos apie savo Asmens duomenis, susisiekite su „Birštono Elektra“ pasinaudoję jos kontaktine informacija, pateikta Politikos 2 ar 3 skirsnyje.

„Birštono Elektra“ gali paprašyti sumokėti pagrįstą mokestį, skirtą padengti administracinėms išlaidoms, patirtoms teikiant papildomas Jūsų paprašytas Asmens duomenų kopijas.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Esant netikslumams turite teisę paprašyti, kad „Birštono Elektra“ ištaisytų netikslius Asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Turite teisę paprašyti „Birštono Elektra“ ištrinti Jūsų Asmens duomenis, jei:

Asmens duomenys nebėra reikalingi siekiant šios Politikos 4 skirsnyje nurodytų tikslų, kuriais jie buvo tvarkomi;

Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

Asmens duomenys turi būti ištrinti vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Prašome atkreipti dėmesį, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis netaikoma atvejais, kai „Birštono Elektra“ turi pareigą tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus arba tvarkyti duomenis būtina archyvavimo, viešųjų interesų įgyvendinimo ar statistiniais tikslais, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Turite teisę paprašyti „Birštono Elektra“ apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei:
Jūs užginčijote Asmens duomenų tikslumą arba jų tvarkymo teisėtumą (apribojimas taikomas užginčijimo proceso vykdymo metu);

Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nesutinkate, kad Asmens duomenys būtų ištrinti;

„Birštono Elektra“ nebereikia Asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisė nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi. Bet kuriuo metu, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis 4 skirsnyje nurodytais teisėtais interesais ir/arba sutikimu, turite teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, ir nesutikti su 9 skirsnyje aprašytu profiliavimu ir automatizuotu sprendimų priėmimu. „Birštono Elektra“ turi teisę ir toliau tvarkyti Jūsų Asmens duomenis nepaisydama gauto pranešimo, kad nesutinkate, jog jie būtų tvarkomi, jei įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Tais atvejais, kai „Birštono Elektra“ naudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu, nenurodydami priežasčių ir nepatirdami jokių neigiamų pasekmių, nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, kai tvarkymas apima profiliavimą (kaip jis apibrėžtas šios Politikos 9 skirsnyje).

Teisė atšaukti sutikimą. Turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (kaip apibrėžta šios Politikos 5 skirsnyje). Atšaukti savo sutikimą galima Tinklalapyje taip pat atšaukti sutikimą galite pasinaudoję Politikos 2 ar 3 skirsnyje pateikta „Birštono Elektra“ kontaktine informacija.

Jei atšauksite sutikimą, įskaitant sutikimą naudoti slapukus, „Birštono Elektra“ turės teisę apriboti savo Paslaugų funkcijas ir apimtį, taip pat susijusių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į atitinkamų Asmens duomenų prieinamumą. Tokiais atvejais, jei „Birštono Elektra“ neturės Asmens duomenų, kurių reikia norint teikti Paslaugas ir (arba) vykdyti funkcijas, atšaukus sutikimą ji negalės teikti Jums atitinkamų Paslaugų. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymui, vykdytam tokio sutikimo galiojimo laikotarpiu.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo Asmens duomenis, kuriuos pateikėte „Birštono Elektra“ , susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir turite teisę paprašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (paslaugų teikėjui), jei šie Asmens duomenys tvarkomi automatinėmis priemonėmis arba sutikimo pagrindu (kaip apibrėžta šios Politikos 4 skirsnyje).
Teisė pateikti skundą. Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą „Birštono Elektra“ ir priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų inspekcijai. Jei pageidaujate pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai, prašome prieš kreipiantis į Inspekciją pirmiausia susisiekti su „Birštono Elektra“ . „Birštono Elektra“ rūpinasi Jūsų Asmens duomenų apsauga ir suteiks Jums reikiamą pagalbą.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite pasinaudoti šios Politikos 2 ar 3 skirsnyje pateikta „Birštono Elektra“ kontaktine informacija, nebent šiame skirsnyje būtų nurodyta kitaip.

9. Automatizuotas sprendimų priėmimas tvarkant Asmens duomenis

Žemiau nurodytais atvejais, Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu, gali būti priimami automatizuoti sprendimai:

Klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija, kuri buvo perduota „Birštono Elektra“ apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis Paslaugomis. Siekiant patenkinti „Birštono Elektra“ rinkodaros poreikius, Jūsų Asmens duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai pranešimai siunčiami Klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į sąskaitų apmokėjimo įpročius;

automatinis Klientų duomenų, susijusių su Klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais, profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo operacijas. Kliento mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiai (įskaitant neigiamą mokėjimų istoriją) gali padaryti poveikį pranešimų turiniui ir Jums teikiamų Paslaugų asortimentui;

mokėjimų už „Birštono Elektra“ Paslaugas istorija gali padaryti poveikį Jūsų teisei vykdyti mokėjimus dalimis. Jei Jūsų atsiskaitymų istorija teigiama, galėsite mokėti už Paslaugas dalimis.

10. Asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus

Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą naudojant slapukus pateikta Tinklalapyje.

11. Politika

“Birštono Elektra” turi teisę pildyti šią Politiką ir pateikti galiojančią jos versiją šioje Politikoje nurodytoje „Birštono Elektra“ interneto svetainėje. „Birštono Elektra“ informuos Jus apie esminius šios Politikos pakeitimus.

Paskutinė Politikos peržiūros data: 2020 lapkričio 10 d.